Privacy Statement

Inhoud

1. Inleiding

2. Wie zijn wij

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is van toepassing en met wie delen wij ze eventueel?

a) Wanneer je alleen onze website bezoekt;
b) Wanneer je je cv uploadt, je direct solliciteert of je registreert via onze website;
c) Wanneer je contact met ons opneemt;
4. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?
5. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
6. Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen;
7. Contactgegevens en wijzigingen aan dit Privacy Statement.

1. Inleiding
Om op de best mogelijke manier recruitmentprocessen te kunnen faciliteren en jou een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vind je een heldere uitleg over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, onder meer ten aanzien van de vraag welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

Uit dit Statement zal blijken dat wij erg secuur omgaan met de persoonsgegevens van onze kandidaten. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe jij jouw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van Good Company Works BV en alle persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan echter tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

2. Wie wij zijn
Good Company Works BV, hierna “Good Company”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50218751.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?
Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Het hangt af van de manier waarop je onze diensten gebruikt, om welke gegevens het gaat. Hierna beschrijven we welke gegevens we verwerken bij het soort gebruik.
Zonder jouw toestemming delen we jouw persoonsgegevens niet met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verkopen om marketingdoeleinden.

a) Je bezoekt alleen onze website
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we een beperkte hoeveelheid gegevens via cookies. We gebruiken deze gegevens om jouw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Indien je wil weten welke cookies je accepteert, of indien je cookies wil uitschakelen, kun je dit doen via je browserinstellingen.

b) Je uploadt je cv, je solliciteert direct op een vacature of je registreert je via onze website
Wanneer je je cv uploadt, direct wil solliciteren op een vacature of je wil registreren via onze website, vragen wij je de volgende (persoons)gegevens in te vullen:

– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Woonadres;
– Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens;
– Functietitel;
– Ervaringsniveau;
– Soort dienstverband;
– Je motivatie voor de vacature;
– Hoe je ons kent.

NB Wij willen sollicitanten expliciet verzoeken om geen BSN aan ons te verstrekken.

Met welk doel?
• Indien je direct solliciteert op een vacature of geïnteresseerd bent in een vacature, gebruiken we de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je, op jouw verzoek, te kunnen identificeren en beoordelen voor de vacature waarop je solliciteert of geïnteresseerd in bent;
• We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je, op jouw verzoek, op te nemen in ons bestand;
• We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens vervolgens in het kader van aanwerving, bijvoorbeeld om je te kunnen identificeren en beoordelen voor bestaande en toekomstige functies bij opdrachtgevers;
• We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je te benaderen en te informeren over vacatures en je uit te nodigen voor activiteiten die verband kunnen houden met de werving, onder meer door middel van het versturen van vacaturemailingen voor bestaande en toekomstige functies bij opdrachtgevers.

Welke grondslag?
De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing, beschouwen we als gegeven, tenzij of tot je deze intrekt. Het voordeel van de vacaturemailing is dat dit ons in staat stelt om je bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar privacy@joingoodcompany.nl.

Met wie delen wij de persoonsgegevens (eventueel)?
• We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie aan een opdrachtgever c.q. potentiele werkgever of (externe) dienstverleners die (een deel van onze) diensten uitvoeren;
• We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

c) Je neemt contact met ons op
Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het formulier op onze website, of via een ander kanaal (telefonisch, per e-mail of social media) omdat je bijvoorbeeld wil solliciteren, verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens:
– Naam;
– Afhankelijk van hoe je contact met ons opneemt: je telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;
– De vragen of opmerkingen die je vermeldt in het contactformulier of in jouw bericht.

Met welk doel?
• We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je vraag of bericht te beantwoorden en je bijvoorbeeld, afhankelijk van je vraag of opmerking, te adviseren ten aanzien van onze diensten.

Welke grondslag?
De verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij je vragen.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?
• We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou, bijvoorbeeld onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;
• We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen, wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

In aanvulling op de hierboven beschreven situaties, worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld in geval van:
I. Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien wij gerechtvaardigd overtuigd mogen zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld;
II. Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van onze onderneming of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan onze onderneming, kunnen persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa.

4. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?
Wij begrijpen dat het veilig bewaren van jouw persoonsgegevens erg belangrijk is. De persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door gebruikmaking van adequate elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden, niet volledig te garanderen is.

Alle partners met wie we jouw persoonsgegevens delen moeten zich ook aan de beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken in bijvoorbeeld een regeling gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkersovereenkomst. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

5. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens opslaan in een database, echter gebeurt dit altijd in geanonimiseerde vorm.

6. Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen
Door een email te sturen naar privacy@joingoodcompany.nl kun je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ook kun je een beroep doen op jouw recht op dataportabiliteit, of kun je eerder gegeven toestemming intrekken. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, een overzicht van jouw persoonsgegevens zoals bij ons bekend uit onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het door ons aan de hand van de richtlijnen van de AVG opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over ons protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt vervolgens zo snel mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, uitgevoerd. Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de persoonsgegevens bewaren.

Indien je je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming laten weten via het emailadres privacy@joingoodcompany.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

7. Contactgegevens en wijzigingen aan dit Privacy Statement
Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@joingoodcompany.nl of via:
Good Company Works BV
Apollolaan 171
1077 AS Amsterdam
T: 020 705 300 0

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van dit Privacy Statement, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van dit herziende Statement blijken.

Laatst gewijzigd op: 7 maart 2019